thanks @masonos for all those infos, like @whiteLight said: YOU ROCKS!